Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chateau.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Chateau.nl schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Chateau.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Chateau.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van Chateau.nl zijn vrijblijvend. Chateau.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Chateau.nl. Chateau.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chateau.nl dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden via toestemming voor een eenmalig incasso of door betaling vooraf per bank. De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw toestemming voor een eenmalig incasso of van na ontvangst van uw betaling vooraf per bank. Indien Chateau.nl na veertien (14) dagen geen betaling of toestemming voor een eenmalige machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd. Indien betaling van incassomachtiging niet heeft plaats kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Chateau.nl bent u geen administratiekosten verschuldigd. Indien echter Chateau.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€ 37,50) exclusief BTW. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Chateau.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering.

De door Chateau.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Bijdrage in de verzend kosten is € 7,50 per bestelling en per adres, ongeacht het aantal bestelde dozen/wijnen. Levering alleen in Nederland en in Belgie. Wij streven er naar om alle bestellingen binnen zeven (7) werkdagen vanaf besteldatum te bezorgen. Dit na goedkeuring door Chateau.nl van uw bestelling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Chateau.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Het Proefabonnement.

Het proefabonnement is een betaalde bemonstering van het maandassortiment. Gedurende de loop van de overeenkomst ontvangt de ontvanger van het proefabonnement elke maand een kistje met een proef fles van een willekeurige fles uit het maandassortiment. Deze overeenkomst geldt voor 6 of 12 maanden aan en wordt na verloop automatisch beëindigd.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Chateau.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Chateau.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid.

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Chateau.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door Chateau.nl te laten restitueren. Deze productgarantie geldt tot en met het jaar van ‘op dronk’ zijn van de wijn. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Chateau.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Chateau.nl, dan wel tussen Chateau.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Chateau.nl, is Chateau.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Chateau.nl.

Artikel 10. Overmacht.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chateau.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Chateau.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chateau.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen.

Indien u aan Chateau.nl schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Chateau.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Chateau.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Chateau.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Chateau.nl deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Chateau.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Chateau.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Chateau.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanvragen voorwaarden:

Deze levering- en betalingsvoorwaarden van Chateau.nl zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

Chateau.nl
Zonnebaan 45
3542 EB Utrecht.

Alle rechten voorbehouden aan Chateau.nl.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Chateau.nl gebruikt worden.